دسته‌بندی نشده

شعلــه تـــا سرگــــــرم کـــــار خــــویـش شــد              هـر نی ای شمـــع مـزار خــــویـش شـــــد نی به آتش گفت: کاین آشوب چیست                 مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ باز هم حادثه و باز هم خبرهای...

ماده (34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها...

ماده 11- معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی...

ماده 73- به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزراتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی...