تأیید اپلیکیشن بلاپلاس توسط کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

در جلسه ی روز دوشنبه مورخ 96/11/30 “کمیسیون انرژی شورای مرکزی نظام مهندسی”، اپلیکیشن بلاپلاس توسط مهندس افشین عابدی ارائه و ضمن تأیید، مقرر شد تا در نسخه های بعدی، پیشنهادات و نظرات اعضای محترم کمیسیون اعمال گردد. 

در این جلسه که به ریاست آقای “مهندس احمدرضا طاهری اصل” و با حضور اعضای اصلی و مدعوین کمیسیون انرژی شورای مرکزی برگزار گردید، ابتدا مهندس افشین عابدی به معرفی اپلیکیشن بلاپلاس و لزوم آموزش و فرهنگسازی در زمینه ی عایقکاری حرارتی، تهیه چک لیست انرژی و روش های صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها پرداختند، و سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

پیشنهادات:

خانم دکتر نصر (معماری):
اضافه شدن روش کارکردی و تأثیر جهت نمای دیوارها، اینرسی حرارتی و نوع و جهت پنجره ها در نسخه های بعدی.

آقای دکتر جهان بین (معماری، عضو هیت مدیره نظام مهندسی تهران):
اپلیکیشن بلاپلاس در تهران برای پروژه های معرفی شده مورد استفاده قرار گرفته و در مورد آنها بررسی و تبادل نظر صورت گیرد.

آقای دکتر شیرازپور:
تعامل بیشتر بین اعضای محترم کمیسیون و تیم بلاپلاس و استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون انرژی

آقای مهندس پوراسدی:
برای نظام مهندسی هر استان یک نسخه از اپلیکیشن بلاپلاس ارسال شود تا در پروژه های تعیین شده مورد استفاده و بررسی قرار گیرد.

آقای دکتر اسدی (یزد):
با توجه به سادگی کاربرد این اپلیکیشن، از تیم تهیه کننده تقدیر و پیشنهاد نمودند تا نسخه ی فعلی (روش تجویزی) به منظور فرهنگسازی و آموزش و محاسبات عایقکاری ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته و نسخه های بعدی، با تعامل با اعضای محترم کمیسیون تهیه شوند.

آقای مهندس طاهری اصل:
با توجه به نظرات مثبت اعضای محترم کمیسیون، نسخه ی فعلی مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد تا در نسخه های بعدی نظرات اعضای محترم کمیسیون اعمال شود.

No Comments

Post A Comment