عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو- عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و روسازی چوبی (اتصال چوب با نبشی به ديوار)

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو- عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و روسازی چوبی (اتصال چوب با نبشی به ديوار)

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو

 عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و روسازی چوبی

(اتصال چوب با نبشی به ديوار)

مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی دیوار از داخل با پشم معدنی و روسازی چوبی

 

نحوه اجرای گل میخ (det A)

 

نحوه نصب چهارتراش چوبی (det B)

 

نکات:

  • در اين روش توصيه می شود از عايق های معدنی رولی (باچگالی تقريبی 20 كيلوگرم بر مترمكعب) استفاده شود.

  • استفاده از نبشی، به منظور افزايش دقت در نصب چوب های چهارتراش به ديوار، نسبت به روش پيچ كردن مستقيم چهارتراش ترجيح دارد.

  • اندازه بال عمود به ديوار نبشی ها بايد اندكی كمتر از ضخامت عايق حرارتی درنظر گرفته شوند. در اين حالت، فاصله قائم نبشی ها از يكديگر، در صورت استفاده از عايق های حرارتی ضخيم و قطعات چهارتراش با ابعاد بالا، می تواند تا يك متر و نيم افزايش يابد. در تمامی حالات، بايد ابعاد و فاصله آنها از يكديگر با انجام محاسبات ساز ه ای تعيين گردد.

  • گل ميخ های مورداستفاده بايد با نوع عايق حرارتی و چگالی آن هماهنگ باشد تا باعث پارگی عايق و يا بخاربند نشود.

  • در صورت استفاده از عايق های پليمری عملكرد ديوار از نقطه نظر آكوستيک و محافظت در برابر آتش بايد دقيقاً بررسی گردد. در صورت عبور مدارهای الكتريكی از داخل عايق يا در مجاورت آن، محافظت آنها در برابر آتش بايد به طور جدی صورت گيرد.

  • لايه بخاربند و رابيتس (يا توری سيمي) بر روی چوب های چهارتراش منگنه می شود يا با استفاده از بست های مخصوص ثابت می گردد.

  • جزئيات نصب پوشش نازک كاری به گونه ای است كه نيروهای اعمال شده عمود بر سطح به نحو مناسب به چهارتراش ها و لايه اصلی ديوار منتقل شود، و تغييرشكل های ناشی از بارگذاری خمشی لايه اندود گچ و رابيتس محدود باشد، تا منجر به ترک خوردن و تخريب نازك كاری نگردد.

  • به جای رابيتس و گچ می توان از صفحات گچی نيز استفاده كرد.

اين روش دارای نقاط قوت متعددی است كه مهم ترين آنها عبارتند از:

     – به حداقل رسيدن پل های حرارتی (تبديل پل های حرارتی نواری يا خطی به نقطه ای)

     – عدم انتقال نيروهای اعمال شده (عمود بر سطح) به لايه عايق حرارتی و حذف شدن خطر تخريب لايه نازک كاری بر اثر فشرده شدن بيش از حد عايق حرارتی

     – امكان تنظيم و حصول اطمينان از همباد و شاقول بودن سطح نهايی ( نازک كاری)

در مناطق گرم و مرطوب، بخاربند بايد بين ديوار پشتيبان و عايق حرارتی كار گذاشته شود.

مراحل اجرا:

 

مرحله اول: نصب دستک های نبشی شکل بر روی دیوار

 

مرحله دوم: اجرای عایق حرارتی به کمک گل میخ 

 

مرحله سوم: اتصال چوب های چهارتراش به دستک ها

 

مرحله چهارم: اجرای لایه بخاربند، رابیتس و نازک کاری

 

قبل از نصب عايق حرارتی و به منظور نصب چوب های چهارتراش بر روی ديوار، دستک های نبشی شكل با فواصل مناسب در ارتفاع و طول و با شاقول كردن نبشی های هم راستا به ديوار پيچ می شوند (مرحله اول).

سپس عايق های حرارتی روی ديوار قرار داده می شوند. در محل قرار گيری نبشی ها، شكافی در داخل عايق حرارتی ايجاد می شود تا با بيرون زدن سر نبشی ها، امكان نصب چهارتراش ها به آن ها فراهم آيد (مرحله دوم).

پس از قرارگيری و تثبيت عايق ها بر روی ديوار، چوب های چهارتراش در كنار هر يک از نبشی ها قرار داده می شوند. پس از تنظيم و حصول اطمينان از همسطح و شاقول بودن وادارهای چوبی، اتصال آنها به نبشی ها توسط پيچ صورت می گيرد (مرحله سوم).

در مرحله بعد، لايه بخاربند كار گذاشته می شود و رابيتس يا توری سيمی به كمک منگنه بر روی چوب های چهارتراش نصب می شود تا بستر برای اجرای اندود گچ مهيا گردد (مرحله چهارم).

No Comments

Post A Comment