عایق کاری دیواره ها- عايق كاری حرارتی خارجی با پلی استايرن و اندود نازك روی آن

عایق کاری دیواره ها- عايق كاری حرارتی خارجی با پلی استايرن و اندود نازك روی آن

مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی با پلی استایرن و اندودنازک روی آن

 

جزئیات اجرایی چسب و تثبیت عایق حرارتی با گل میخ (det A)

 

نکات:

  • چسب خميری بايد توزيع منظم و سطح تماسی بيش از 20 درصد با ديوار داشته باشد. اين چسب به منظوردست يابی به اهداف زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

نگه داشتن موقت عايق حرارتی (قبل از تثبيت نهايی آن توسط گل ميخ ها)

– تقويت اتصال مكانيكی و به حداقل رسانيدن خطر شكستن لبه بلوك سفالی، در زمان اجرای سوراخ كاری لازم برای نصب گل ميخ ها

– ايجاد سطحی همباد و شاقول

  • در صورتی كه عايق به كار رفته از نوع پليمری سخت باشد، اجرای اندود و آماده سازی سطح صاف و شاقول، برای اجرای اندود نما، با سهولت بيشتری انجام می شود.

  • در صورت استفاده از عايق معدنی بايد يك لايه بخاربند در طرف گرم آن در نظر گرفته شود.

  • در اكثر موارد، از پلی استايرن منبسط معمولی يا اكسترود شده با چگالی زياد (بيش از 25 كيلوگرم بر متر مكعب)، به عنوان عايق حرارتی استفاده می شود.

  • اطلاعات فني در خصوص مصالح مورد استفاده در اين روش در استانداردها و گزار شهای فنی مربوط به روش اندود نازك روی عايق از خارج ارائه شده است.

  • لازم است فاصله بين گل ميخ ها و بين درزهای انبساط افقی و قائم مطابق استانداردها و دستورالعملها و با در نظر گرفتن فشارهای اعمال شده و تغييرات دمای برآورد شده، تنظيم شود.

  • عايق حرارتی نبايد هيچ گاه روی درز انبساط ساختمان را بپوشاند.

  • شبكه تقويت كننده اندود (از جنس الياف شيشه يا مشابه) در محل هايی كه در معرض ضربه است، بايد به صورت دولايه اجرا شود.

در صورتی كه ضخامت اندود قابل توجه باشد، بايد از انتقال مناسب بار آن به ديوار پشتيبان اطمينان حاصل شود.

اين روش را مي توان به عنوان ساده ترين روش عايق كاری حرارتی ديوار از خارج تلقی كرد. كاربرد اين روش، در ساختمان های جديدالاحداث و موجود، امكان پذير است، زيرا اين سيستم، با داشتن جرم سطحی بسيار كم، تغييرمحسوسی در وزن ديوارهای خارجی ايجاد نمي كند. علاوه بر اين، راه حل مناسبی براي بهبود وضعيت هوابندی وآب بندی ديوارهای خارجی ساختمان های جديدالاحداث و موجود محسوب می گردد.

اندود و شبكه (مش) تقويت كننده آن بايد در برابر نيروها و فشارهای خارجی اعمال شده، به ويژه فشارهای مثبت و منفی ناشی از باد، عوامل جوی و هوازدگی مقاومت و دوام لازم را داشته باشد. علاوه بر اين، پوشش نهايی بايد از نفوذ آب بارندگی جلوگيری كند و در عين حال، مانع از عبور بخار آب نگردد.

در صورت استفاده از عايق های پليمری، لازم است نكات مطرح شده در مقررات و آيين نامه ها برای محافظت ساختمان ها در برابر حريق رعايت گردد. يكي از اقدامات لازم اجرا يك كلاف عايق حرارتی پشم معدنی، با مقاومت حداقل برابر با مقاومت ديگر قسمت های ديوار، با عرض حداقل 200 تا 300 ميليمتر، به صورت كمربند، براي هر دو طبقه، به دور ساختمان است. راه حل ديگر، اجرای يك نوار پشم معدنی، با عرض حداقل 200 ميليمتر، در بالای تمامی درها و پنجره ها (نعل درگاه ها) است. اين نوار بايد در دو طرف بازشو، حداقل 300 ميليمتر بيرون زدگی داشته باشد.

در تمامی موارد لازم است يك لايه بخاربند برای عايق حرارتی مورد استفاده به عنوان كلاف در نظر گرفته شود.

در صورتی كه به جای عايق پليمری از عايق معدنی استفاده شود، بايد يك لايه بخاربند به طرف گرم عايق حرارتی اضافه شود. به عبارت ديگر، در تمام مناطق، به جز مناطق گرم و مرطوب، بخاربند بايد بين ديوار پشتيبان و عايق حرارتی كار گذاشته شود.

در مناطق گرم و مرطوب، بخاربند بايد بين ديوار پشتيبان و عايق حرارتی كار گذاشته شود.

مراحل اجرا:

 

مرحله اول: اجرای چسب خمیری روی دیوار در محل گل میخ ها

 

مرحله دوم: نصب عایق حرارتی به کمک گل میخ

 

مرحله سوم: اجرای لایه ای از اندودنازک

 

مرحله چهارم: اجرای شبکه مسلح کننده و سایر لایه های اندودنازک

 

در اين روش، برای اتصال عايق های حرارتی به ديوار از چسب های خميری و گل ميخ استفاده می شود. همان طور كه در شكل نشان داده شده است، قبل از نصب عايق حرارتی، چسب های خميری، با توزيعی يكنواخت، در محل پيش بينی شده برای نصب گل ميخ روی بلوك سفالی درنظر گرفته مي شود (مرحله اول). دليل اين امر، كاهش خطر خردشدن بلوك سفالی، در زمان سوراخ كاری های لازم برای گل ميخ ها ميباشد. لازم به توضيح است فواصل چسب های خميری بر اساس الگوی نصب تعداد گل ميخ در هر مترمربع تعيين مي شود. در مرحله دوم، عايق حرارتی پليمری بر روی ديوار به كمك گل ميخ نصب می گردد. پس از اجرای گل ميخ بر روی عايق حرارتی لايه اندود نازك، با استفاده از كاردك شان های اجرا می گردد. در ادامه، شبكه مسلح كننده الياف شيشه روي آن كار گذاشته می شود (مرحله سوم) و پس از ماله كشی در داخل اندود فرو می رود. پس از خشك شدن اين لايه مسلح، پوشش نهايی اندود نما اجرا می گردد (مرحله چهارم).

No Comments

Post A Comment