عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو- عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و زيرسازی چوبی (اتصال چوب با پيچ به ديوار)

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو- عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و زيرسازی چوبی (اتصال چوب با پيچ به ديوار)

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو

عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و زيرسازی چوبی (اتصال چوب با پيچ به ديوار)

مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی دیوار از داخل با پشم معدنی و زیرسازی چوبی

1- اندود خارجی

2- لایه اصلی دیوار (مثال: بلوک سفالی)

3- عایق حرارتی پشم معدنی

4- لایه بخاربند

5- تور سیمی (رابیتس)

6- نازک کاری (اندودگچ)

7- گل میخ

نحوه اجرای گل میخ (det A)

نحوه نصب چهارتراش چوبی با استفاده از پیچ و رول پلاک (det B)

 

نکات:

  • در اين روش، چوب های چهارتراش با پيچ كردن مستقيم بر روی لايه اصلی ديوار تثبيت می شوند.

  • فاصله محور به محور چوب های چهارتراش برابر با عرض عايق حرارتی رولی در نظر گرفته می شود. در صورت استفاده از عايق حرارتی تخته ای، فاصله چهارتراش را می توان كمی بيشتر در نظر گرفت.

  • ضخامت چوب های چهارتراش بايد برابر با ضخامت عايق حرارتی يا اندكی كمتر از آن باشد.

  • در اين جزئيات، استفاده از گل ميخ صرفاً برای نگه داشتن عايق در محل استقرار خود است. عايق حرارتی می تواند با استفاده از چوب، تسمه يا به هر روش مناسب ديگری نيز تثبيت شود.

  • لايه بخاربند و رابيتس (يا توری سيمی) بر روی چوب های چهارتراش منگنه می شود، يا با استفاده از بست های مخصوص ثابت می گردد.

  • استفاده از نبشی، به منظور افزايش دقت در نصب چهارتراش ها به ديوار و بهتر شاقول كردن آن ها، نسبت به روش پيچ كردن مستقيم چهارتراش ترجيح دارد.

  • در صورت استفاده از عايق های پليمری، عملكرد ديوار از نقطه نظر آكوستيک و محافظت در برابر آتش بايد دقيقاً بررسی گردد. در صورت عبور مدارهای الكتريكی از داخل عايق يا در مجاورت آن، محافظت آن ها در برابر آتش بايد به طور جدی صورت گيرد.

  • نصب قطعات سنگين به ديوار، تنها در صورتی امكان پذير است كه قطعات پشت بند لازم، قبل از اجرای عمليات عايق كاری با استفاده از اتصالات مكانيكی مناسب، به ديوار نصب شده باشند تا امكان انتقال نيروهای اعمال شده به ديوار اصلی فراهم آيند. پشت بندهای اضافه شده پل های حرارتی را افزايش می دهند. لذا، تعداد و تراكم پشت بندها بايد در طراحی و تعيين ضخامت عايق در نظر گرفته شود.

  • به جای رابيتس و گچ می توان از صفحات گچی نيز استفاده كرد.

 

مزيت اصلی اين روش، سهولت اجرا و هزينه اندک آن، در مقايسه با بسياری از روش های ديگر مطرح است. مشكل اصلی اين روش نيز در اين است كه وضعيت صاف و شاقول بودن سطح نهايی (پس از اتمام نازک كاری) چندان قابل كنترل نيست، و در صورتی كه لايه اصلی ديوار اجرا شده با مصالح بنايی ناشاقول باشد، نصب چهارتراش ها نيز دقت لازم را نخواهد داشت. بديهی است اين امر می تواند باعث شود وضعيت ظاهری نهايی كار نامطلوب جلوه كند. در مناطق گرم و مرطوب، بخاربند بايد بين ديوار پشتيبان و عايق حرارتی كار گذاشته شود.

 

مراحل اجرا:

مرحله اول: اجرای زیرسازی چوبی روی دیوار با پیچ

مرحله دوم: نصب عایق حرارتی بین چوب چهارتراش

مرحله سوم: اجرای لایه بخاربند روی عایق حرارتی

مرحله چهارم: نصب رابیتس بر روی چوب های چهارتراش

 

 

ابتدا شبكه ای از چوب های چهارتراش با فاصله های مناسب از يكديگر روی ديوار با مصالح بنايی نصب می شود (مرحله اول).

سپس عايق های حرارتی در بين چوب های چهارتراش قرار داده می شوند، و به وسيله گل ميخ مهار می گردند (مرحله دوم) ( تثبيت عايق حرارتی به روش های ديگر نيز امكانپذير است).

در ادامه، لايه بخاربند به صورت پيوسته (با همپوشانی)، بر روی عايق حرارتی و چوب های چهارتراش قرار داده می شود، و با منگنه يا روش مناسب ديگری تثبيت می شود (مرحله سوم). لازم به ذكر است نحوه نصب لايه بخاربند نبايد باعث ايجاد پاره شدگی در آن شود.

در مرحله بعد، رابيتس يا توری سيمی، با منگنه يا روش مناسب ديگری، بر روی چوب های چهارتراش نصب می شود و بستر را برای اجرای اندود گچ مهيا می سازد (مرحله چهارم).

No Comments

Post A Comment